o kANCELARII

Notariusz Adam Maniszewski jest osobą zaufania publicznego, mianowaną przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza.

Notariusz prowadzi Kancelarię Notarialną w Siedlcach, w której dokonuje czynności notarialnych, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii, w domu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności.

Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach oraz danych potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego, bądź dokonania innych czynności notarialnych, poznać koszty – wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008r. Nr 189 poz. 1158) – notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tych czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

OPŁATY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

Wysokość taksy notarialnej reguluje powołane wyżej rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, przy czym najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od danej czynności, jest kontakt z Kancelarią, w której jej pracownicy bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji (w tym ewentualne opłaty sądowe i należne podatki).

Notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

doręcza oświadczenia

przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery
wartościowe

sporządza inne
czynności wynikające
z odrębnych przepisów

spisuje protokoły

sporządza wypisy,
odpisy i wyciągi
dokumentów

sporządza poświadczenia


sporządza protesty weksli i czeków

Akty i dokumenty

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron. Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY