CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008r. Nr 189 poz. 1158) – notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tych czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron. Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

doręcza oświadczenia

przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery
wartościowe

sporządza inne
czynności wynikające
z odrębnych przepisów

spisuje protokoły

sporządza wypisy,
odpisy i wyciągi
dokumentów

sporządza poświadczenia


sporządza protesty weksli i czeków

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY